Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene (verkoop- en levering)voorwaarden blijven van kracht.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deer Sisters heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Deer Sisters, gevestigd aan de Markerkant 15 25 STU, te Almere, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Y.L.R. de Herdt. Verder te noemen de opdrachtnemer.     

De onderstaande definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1         Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

1.2         Bestelling(-en): een door Deer Sisters en Yummy Popcorn (handelsonderneming van Deer Sisters) ten name van de consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten;

1.3         Product: een product, ofwel artikel, dat volgens Deer Sisters op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden;

1.4         Zending(-en): één of meerdere producten, in de door of in opdracht van Deer Sisters verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking;

1.5         Voorwaarden: de onderstaand voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die Deer Sisters van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten aan de consument, en voor zover Deer Sisters kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen;

1.6         Opdrachtnemer: het bedrijf dat de bestelling heeft aanvaard;

1.7         Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle bestellingen, aanbiedingen, offertes, facturen, opdrachten, rechtsbetrekkingen, orderbevestigingen, leverantie en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de consument, alsmede op alle daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden vormen een deel van iedere overeenkomst die de opdrachtnemer sluit met de consument.

2.2         Afwijkingen van en aanvullingen op de opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.

2.3         Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor opdrachtnemer slechts bindend, indien deze door opdrachtnemer schriftelijk aan consument zijn bevestigd.

2.4         Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.5         Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2.6         Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.7       Deer Sisters is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die consument of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

2.8       De consument is in alle gevallen aan de algemene voorwaarden gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

2.9       Deer Sisters behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de consument het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

2.10      Mocht één of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

3.1         Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen in Euro, inclusief BTW, op basis van de door Deer Sisters gehanteerde minimum hoeveelheden en bezorgkosten voor levering in Nederland.

3.2       Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de consument te zijn aanvaard tenzij binnen acht dagen schriftelijke bezwaren worden geuit of wijzigingen worden aangebracht.

3.3       Voor zoverre in de overeenkomst niet anders is overeengekomen, zijn eventuele andere in verband met de levering te maken kosten niet bij de prijs inbegrepen.

3.4       Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan of sprake is van valutakoerswijziging, ook al geschiedt zulke ingevolge voorzienbare omstandigheden, is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3.5       Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto vooraf te geschieden.

3.6         Indien de consument nalaat om een vordering op haar vervaldatum te voldoen, wordt hij geacht van rechtswege, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig is, in verzuim te zijn. Alsdan zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op de consument, ongeacht of opdrachtnemer ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. Opdrachtnemer is dan niet tot verdere levering aan de consument verplicht en is dan gerechtigd om iedere met de consument  gesloten overeenkomst op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen of te ontbinden, onverminderd de gehoudenheid van de consument tot schadevergoeding. Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval de consument overlijdt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.

3.7       De opdrachtnemer is in geen geval gerechtigd tot enige verrekening, korting en/of opschorting.

4.1         De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

4.2       Behoudens andersluidende afspraak is de plaats van de aflevering het adres van de consument.

4.3         Deer Sisters is gerechtigd in gedeelten te leveren.
4.4         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn aangegeven leveringstermijnen slechts indicatief en nimmer fataal. In geval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door opdrachtnemer niet aangehouden kan of kunnen worden, zal opdrachtnemer de consument daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat de consument daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding van de overeenkomst kan overgaan.

4.5         Bij niet tijdige levering dient de consument, Deer Sisters via de contactpagina op www.yummypopcorn.nl in gebreke te stellen en Deer Sisters een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

5.1         Het leveren van 5% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan. Meer of minder hoeveelheden worden tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders is overeengekomen.

5.2         Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, smaak, etc. van de verkochte zaken geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen en levering kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

6.1         Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

6.2       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.3       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Deer Sisters zal de consument zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

7.1       Bij opzegging binnen één dag vòòr de leverdatum brengt de consument 50% annuleringskosten in rekening.

7.2         De vorderingen van Deer Sisters op de consument zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Deer Sisters ter kennis gekomen omstandigheden Deer Sisters goede grond geven te vrezen dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Deer Sisters de consument bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

7.3         In de hierboven genoemde gevallen is Deer Sisters bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Mecca Candyonline schadevergoeding te vorderen. 

7.4         Deer Sisters heeft het recht om bestellingen gedeeltelijk of in zijn geheel te annuleren zonder reden van opgaaf.

7.5         Indien de consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van de consument, of stillegging van diens bedrijf fusie met of overname van de consument door een andere partij, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst desgewenst op te zeggen of middels een buitengerechtelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

8.1       De consument kan bij Deer Sisters geen producten retourneren dit omdat het gaat om voedsel. Deer Sisters retourneert alleen producten die de maximale houdbaarheidsdatum hebben bereikt en dit binnen drie dagen na levering schriftelijk is gemeld bij Deer Sisters. De retourkosten dient de klant zelf te betalen.

9.1         Bij aankomst van de bestelling moet u de bestelling controleren op de juiste producten en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde producten moet u dit binnen 24 uur melden.

9.2       Indien een product zodanig is beschadigd dat het niet meer genuttigd kan worden, kan je contact met ons opnemen zodat we een passende oplossing kunnen aanbieden. Laat ons dit binnen 24u na ontvangst weten. (Mail, telefonisch, chat of Facebook)

* Bij een klacht over een beschadigd product, dien je altijd het product te bewaren. Wij kunnen om foto’s vragen.

10.1      Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.

10.2      Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).

10.3      Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde.

10.4      Mocht de consument klachten hebben over werkzaamheden die de opdrachtnemer uitvoert, wordt verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de klantenservice, welke te bereiken is via: info@yummypopcorn.nl.

11.1      De consument heeft de verplichting bij levering terstond te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden.

11.2      Klachten betreffende de kwantiteit moeten terstond bij terhandstelling der gekochte producten aan de consument of ontvanger van de consument worden aangetekend op de ontvangstbevestiging. Klachten betreffende de kwaliteit van het verkochte dienen uiterlijk 24u na ontvangst van de desbetreffende producten schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend. Klachten over facturen dienen tevens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 24u na factuurdatum.

11.3      Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele partij.

11.4      Retourzendingen waaromtrent van te voren geen overleg met opdrachtnemer heeft plaatsgevonden, worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd. Retourzendingen komen voor rekening en risico van de consument.

11.5      Klachten of geschillen, van welke aard ook, geven de consument geen recht tot uitstel van betaling.

11.6      Indien enige klacht door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, heeft zij de bevoegdheid om te harer keuze de desbetreffende producten opnieuw te leveren, hetzij de ontvangen koopprijs terug te betalen, waarbij de desbetreffende producten in oorspronkelijke en onbeschadigde staat ter beschikking van opdrachtnemer moeten worden gehouden. Voor het overige is opdrachtnemer niet gehouden enige schade, verliezen of kosten te vergoeden.

12.1      Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is consument er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

13.1     Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door Deer Sisters te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en / of garantieaanduiding.

13.2      Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak komen intellectuele eigendomsrechten op merken, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke in alle voorkomende gevallen toe aan Deer Sisters.
14.1     De aansprakelijkheid van Deer Sisters is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak indien de houdbaarheidsdatum is verlopen en dit binnen 24u na levering schriftelijk is gemeld aan Deer Sisters.
 

14.2      Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor:

  1. bij de consument ontstane gevolgschade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door opdrachtnemer;
  2. b. bij de consument ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde ondergeschikten en/of (zelfstandige) hulppersonen of toeleveranciers, waaronder ook werknemers van een met opdrachtnemer verbonden organisatie zijn begrepen;
  3. bij de consument ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige documentatie of informatie door de consument aan opdrachtnemer, ook wanneer deze informatie en documentatie afkomstig is van derden, of schade die anderszins het gevolg is van instructies, een handelen of nalaten van de consument.

14.3      De consument zal alle noodzakelijke medewerking verlenen in opdrachtnemer onderzoek naar de oorzaak, aard en omvang van de schade. Wanneer een zodanige medewerking niet wordt verstrekt, verliest de consument de mogelijkheid tot compensatie van de schade.

14.4      De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadiging of het zoekraken van product tijdens de verzending.

14.5     De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bestellingen welke langer dan afgesproken onderweg zijn via transportbedrijf.

14.6     De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de afleveringswijze door weersomstandigheden.

15.1      In het geval opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen vanwege een reden die niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend, onvoorzien of in redelijkheid niet te vermijden was, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, stagnatie bij toeleveranciers, overheidsmaatregelen en/of maatregelen van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, in-, uit-, of vervoerverboden, brand, overstromingen, natuur- en/of kernrampen, (dreigende) oorlogssituatie etc., worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort totdat opdrachtnemer in staat is haar verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen, waarbij opdrachtnemer op geen enkele wijze in verzuim wordt geacht te zijn en waarbij opdrachtnemer geen schadevergoeding aan de consument verschuldigd zal zijn.

15.2      Deer Sisters heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Deer Sisters haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3      Gevallen van overmacht, waarop de toeleveranciers van opdrachtnemer zich beroepen, gelden ook voor opdrachtnemer als een geval van overmacht.

15.4     Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de consument deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

15.5     Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Deer Sisters opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Deer Sisters niet mogelijk is en langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.16.1      Tot aan het tijdstip waarop de consument aan al zijn betalingsverplichtingen, met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt opdrachtnemer het eigendom van de verkochte producten voor.

16.2      Gedurende de periode dat de eigendom van de zaken nog bij opdrachtnemer rust is de consument verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer op te slaan en kan zij de producten niet (als zekerheid) aan derden overdragen en/of bezwaren met een zekerheidsrecht.

16.3      Het risico ten aanzien van de verkochte producten gaat over op het moment van levering, die tenzij anders overeengekomen.

17.1      Het exemplaar van opdrachtnemer van het door de vervoerder zonder bemerkingen voor ontvangst getekende vervoerdocument geldt als volledig bewijs van verzending van de op het vervoerdocument vermelde aantallen, alsmede de uitwendig goede staat van de producten.

18.1      Opdrachtnemer mag zonder voorafgaande toestemming van de consument derden inschakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ingeval opdrachtnemer een derde heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de werkzaamheden, strekken deze algemene voorwaarden ook tot bescherming van deze derde jegens anderen dan opdrachtnemer en kunnen deze algemene voorwaarden door deze derde worden ingeroepen jegens anderen dan opdrachtnemer.

19.1      Iedere vordering jegens opdrachtnemer dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de consument de schade en/of het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij de daartoe bevoegde rechter aanhangig te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan ieder recht op schadevergoeding en/of nakoming vervalt.

20.1      Consument en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.

21.1      Consument verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.

21.2      Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van consument afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Opdrachtnemer zal medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

21.3      Consument is ermee bekend dat opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van consument. Voor zover nodig, geeft consument hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat opdrachtnemer:

  1. in wet- en (beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  2. in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
  3. verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) consument.

21.4           Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij consument ten gevolge van het voldoen door opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

21.5          Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

22.1      Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als Engelse taal opgesteld. Ingeval van verschil of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.

22.2      De transportkosten zijn gebaseerd op de standaard tarieven van het transportbedrijf.

22.3      De opdrachtnemer is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de afleveringswijze van het transportbedrijf.

23.1      Op deze algemene verkoopvoorwaarden, alsmede op iedere aanbiedingen, offertes, facturen, opdrachten, rechtsbetrekkingen, orderbevestigingen, leverantie en overeenkomsten, hoe ook genaamd, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2      Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdend met de overeenkomst of deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Almere met diens verstande dat opdrachtnemer zich het recht voorbehoudt vorderingen tegen de consument aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

24.1      De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Deer Sisters klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming. Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.