Privacy beleid

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Yummy Popcorn, hierna ook te noemen ‘Yummy Popcorn’, een eenmanszaak, statutair gevestigd en kantoorhoudend te  (1314 AV) Almere aan de Markerkant 15 25 STU, te dezen rechtsgeldig (middellijk) vertegenwoordigd door haar bevoegd eigenaar, mevrouw Y.L.R. de Herdt;

Yummy Popcorn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Yuandi de Herdt is de Functionaris Gegevensbescherming van Yummy Popcorn, zij is te bereiken via info@yummypopcorn.nl.

Contactgegevens:
www.yummypopcorn.nl
Markerkant 15 25 STU
1314 AV, Almere
06 44321968

Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens”: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Yummy Popcorn verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP- adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Yummy Popcorn verwerkt de volgende bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Ras
 • Biometrische gegevens

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yummy Popcorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/ of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Yummy Popcorn analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 • Yummy popcorn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yummy Popcorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yummy Popcorn) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Yummy Popcorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yummy Popcorn deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yummy Popcorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yummy Popcorn gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Yummy Popcorn gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@yummypopcorn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Yummy Popcorn zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Yummy Popcorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yummy Popcorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yummypopcorn.nl. Yummy Popcorn heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.